Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


§1 - Sandvikens Pistolskytteklubb (nedan kallad förening) utgör en sammanslutning av pistolskyttar i Sandviken med omnejd. Föreningen är opolitisk, har till uppgift att till gagn för landets försvar verka för höjande av skjutskickligheten med pistol, främst av tjänstemodell men även övriga vapen. Föreningen är sluten till Svenska Pistolskytteförbundet och Gävleborgs Pistolskyttekrets, Svenska Sportskytteförbundet och Gästriklands Sportskytteförbund samt I.P.S.C. Sverige. Föreningen är skyldig att i vad angår skytte med enhandsvapen följa för skytte gällande författningar, av myndighet utfärdade föreskrifter samt pistolskytteförbundets och/eller sportskytteförbundets stadgar ävensom med stöd av dessa meddelade beslut och anvisningar.

Medlemskap

§2 - Medlemskap i föreningen må vinnas endast av den som är svensk medborgare och som under kalenderåret för inträde i föreningen uppnår en ålder av lägst 14 år och för luftvapenskytte lägst 8 år. Ej må den vara medlem som icke är känd för pålitlighet och ej heller den som genom brottslig gärning eller eljest ådagalagt sådana egenskaper att han icke lämpligen bör betros med handhavande av skjutvapen. Den, som önskar vinna inträde i föreningen, skall förbinda sig att efterleva dessa stadgar. Ansökan om inträde skall göras skriftligen och vara tillstyrkt av styrelseledamot eller två av föreningens styrelse väl kända medlemmar. Ansökan prövas och avgörs av styrelsen. Meddelande om avslag må lämnas utan motivering.

§3 - Årsavgiften fastställs vid årsmöte. Årsavgiften skall vara betald senast sista Januari. Detta för att
man skall ha rösträtt i årsmötet. Vid inträde i föreningen skall Årsavgiften vara betald senast två månader efter beslutet om inträde. Därest avgiften ej erlagts inom fastställd tid må medlemmen uteslutas ur föreningen.

§4 - Till hedersmedlemmar i föreningen må årsmötet på förslag av styrelsen kalla person, som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens syfte.

§5 - Föreligger beträffande medlem sådant förhållande, som enligt §2 första stycket utgör hinder för medlemskap, skall medlemmen uteslutas ur föreningen. Medlem, som bryter mot gällande bestämmelser rörande anskaffning eller innehav av vapen eller ammunition eller bryter mot dessa stadgar eller med stöd av desamma meddelande bestämmelser eller eljest genom åtgärd eller nedlåtenhet åstadkommer men för föreningen eller pistol skytterörelsen, må uteslutas ur föreningen. Vid beslut om uteslutande av medlem ur föreningen på ovan angivna grunder må beslut tillika fattas, att av föreningen uppsatta priser, vilka av medlemmen erövrats men som ännu icke tilldelats honom, skola vara förverkande. Medlem kan meddelas varning eller diskvalifikation enligt bestämmelser, som utfärdas av Svenska Pistolskytteförbundet. Styrelse

§6 - Föreningen leds av en styrelse bestående av ordförande - tillika föreningsordförande - samt sex ledamöter jämte två suppleanter. Styrelsen har sitt säte i Sandviken. Ordförande väljs av ordinarie årsmöte för en tid av ett år. Övriga styrelsen väljs av ordinarie årsmöte för en tid av två år med nedan angivet undan- tag. När styrelsen tillsätts första gången väljs hälften av ledamöterna för två år och återstoden av styrelsen för ett år. Hälften av ledamöterna avgår sålunda det ena året och övriga ledamöter det nästföljade året. Suppleanterna väljs för en tid av ett år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassaförvaltare, tävlingsledare, materialförvaltare och vapen- och ammunitionsförvaltare. Samma ledamot må inneha två av nämda befattningar.

§7 - Styrelsen är beslutför, då minst fyra ledamöter (suppleanter) äro närvarande. Beslut inom styrelsen fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden. Vid styrelsen sammanträden skall protokoll föras.

§8 - Styrelsen åligger särskilt:

Att leda föreningens verksamhet i enlighet med stadgarna för Svenska Pistolskytteförbundet och/eller Svenska Sportskytteförbundet angivna grunderna ävensom med stöd av stadgarna meddela beslut. att bereda de ärenden, som skola behandlas vid årsmötet samt verkställa årsmötets beslut.
Att pröva och avgöra frågor om medlemskap i föreningen.
Att förvalta föreningens egendom.
Att anordna övningsskjutningar och i övrigt på allt sätt främja intresset för pistolskjutning bland föreningens medlemmar.
Att årligen före den 1 februari avlämna berättelse över föregående års verksamhet ävensom att till föreningens revisorer samtidigt överlämna protokoll samt räkenskaperna för nästföljande kalenderår med tillhörande handlingar.
Att senast den 10 januari till Svenska Pistolskytteförbundet insända anmälan om under föregående år fullgjorda prov för pistolskyttemärkelser och före januari månads ut- gång årsrapport i två exemplar till Gävleborgs Pistolskyttekrets.

 

I övrigt åvilar styrelsen befattningshavare följande personliga skyldigheter

Ordförande:

Att föra föreningens talan.
Att organisera och leda verksamheten inom föreningen.
Att sammanställa och utforma årsberättelsen över föreningens verksamhet.

 

Vice Ordförande:

Att vara ordföranden behjälplig i dennes åligganden att tjänstgöra som ordförande vid förfall av denne.

 

Sekreteraren:

Att föra protokoll över styrelsens sammanträden.
Att föra föreningens korrespondens.
Att ordna och handha föreningens handlingar.
Att lämna erforderliga uppgifter för publicering i pressen.


Kassören:

Att föra föreningens räkenskaper och handhava dess medel.
Att bokföra erövrade och fonderade medel för priser.
Att uppgöra ekonomisk rapport för biläggande årsberättelsen.
Att mottaga och kontrollera ammunitionsförvaltarens redovisning samt vidarebefodra denna för biläggande årsberättelsen.
Att i god tid indriva medlemmarnas årsavgifter.

 

Tävlingsledaren:

Att organisera och leda föreningens tävlingar.
Att föra tävlingsjournal samt föreslå laguppställningar.
Att övervaka och anmäla genom sekreteraren till Svenska Pistolskytteförbundet avlagda märkesprov att sammanställa tävlings- och märkesprovredogörelser för biläggande årsberättelsen att uppföra förslag till klassindelning att gälla vid föreningens tävlingar.

 

Materialförvaltaren:

Att föra föreningens inventarieförteckning, bestående av:
     1. Materialinventarium
     2. Prisinventarium
          A) av föreningen erövrade priser
          B) priser för disposition
Att svara för materialen vård och ordningen på skjutbana samt rekvirera eventuellt erforderliga material. Härvid undantages dock vården om vapen.
Att svara för ordningen inom nyckelregistret samt vid behov lämna ut och/eller driva in nycklar.

 

Vapen- och ammunitionsförvaltaren:

Att svara för vården om klubbens vapen.
Att föra ammunitionsjournal samt avlämna redovisning till kassören för biläggande årsberättelsen.

 

Revisorer

§9 - För granskning av förenings verksamhet och medelsförvaltning utses vid ordinarie årsmöte för en tid av ett år två revisorer jämte suppleanter för dessa. Revisorerna skola före den 1 mars avgiva revisionsberättelse med angivande av frågan om ansvarsfrihet för styrelsen avseende det gångna årets verksamhet.

Årsmöte

§10 - Årsmöte skall hållas före mars månads utgång å tid och plats, som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall ske skriftligen till varje medlem senast 12 dagar före mötet. Extra årsmöte hålles, då styrelsen finner omständigheterna det påfordra eller då minst 1/5 av medlemmarna för uppgivet ändamål begära, att sådant möte skall hållas.

§11 - Vid ordinarie årsmöte skola bl a följande ärenden förekomma:

 

1. Mötet öppnande.
2. Föredragningslistans godkännande.
3. Val av ordförande ochn sekreterare vid mötet.
4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
5. Fråga om mötets behöriga upplysande.
6. Föredragning av styrelsens berättelse.
7. Föredragning av revisorernas berättelse samt beslut angående ansvars frihet för styrelsen ävensom fastställande av den ekonomiska rapporten.
8. Fastställande av årsavgiften.
9. Behandling av övriga från styrelsen hänskjutna frågor eller motioner, som inkommit skriftligen till styrelsen 8 dagar före årsmötet.
10. Val av ordförande för en tid av ett år.
11. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år.
12. Val av två suppleanter för en tid av ett år.
13. Val av två revisorer jämte suppleanter för dessa.
14. Val av ombud för kretsmötet.
15. Diskussion angående tävlingsprogram mm.
16. Mötets avslutning.

 

§12 - Alla beslut skall ske med öppen omröstning såvida icke sluten omröstning av någon begärs Alla frågor avgörs med enkel majoritet, där ej annat angivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal äger mötets ordförande utslagsröst utom vid sluten omröstning, då lottning skall ske. Ledamot i styrelse får icke delta i beslut om ansvarsfrihet eller val av revisorer.

Stadgeändringar

§13 - Beslut om ändring av dessa stadgar kan fattas endast vid ordinarie årsmöte och förutsätter för sin giltighet dels att i kallelsen till årsmötet angivits att fråga om stadgeändring kommer att upptagas till behandling vid mötet, dels att besluta beträtts av minst två tredje- delar av de i omröstningen deltagande. Avser ändringar någon av paragraferna 1, 2, 5 eller 13 (i normalstadgarna) förutsätts för giltighet Svenska Pistolskytteförbundets godkännande

Föreningens upplösning

§14 - Förslag om föreningens upplösning må väckas endast vid ordinarie årsmöte. Beslut härom skall för att äga giltighet hava vid detta möte och nästföljande ordinarie eller extra års- möte antagits med minst två tredjedelar av de angivna godkända rösterna. Vid beslut om upplösning skall tillika fattas beslut om användning av föreningens tillgångar, för ändamål, som främjar skytte med pistol.

Uppdaterad: 26 MAR 2013 18:14 Skribent: Anders Lördal

Postadress:
Sandvikens PSK - Skyttesport
Box 45
81121 Sandviken

Besöksadress:
Stigen
81138 Sandviken

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: kontakt@sandvikensps...

Se all info